trenerka.ai

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) przedstawia zasady korzystania z usługi czatbotów tematycznych opartych na modelu GPT (zwanej dalej “Usługą”) dostępnej pod adresem https://czat.ai prowadzonej przez Wondel.ai Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej “Wondel.ai”).

1.2.

Usługa polega na wykonywaniu zapytań do modelu sztucznej inteligencji GPT firmy OpenAI L.L.C. (“OpenAI”) poprzez API. Usługa może też wykorzystywać model Claude firmy Anthropic, PBC (“Anthropic”) poprzez API, aby zapewnić jeszcze lepszą jakość odpowiedzi. Odpowiedzi na zapytania otrzymane od OpenAI lub Anthropic poprzez API przedstawiane są użytkownikowi bez weryfikacji i modyfikacji ich treści.

1.3.

W ramach Usługi, wraz z zapytaniem użytkownika, do API przesyłana jest definicja postaci (czatbota) przygotowana przez Wondel.ai.

Definicja ta określa osobowość, umiejętności oraz sposób zachowania postaci i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wybrane czatboty mogą korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy i dodatkowych narzędzi udostępnionych modelowi sztucznej inteligencji.

1.4.

Wondel.ai nie rejestruje danych osobowych ani numerów IP użytkowników w bazie danych Usługi.

Usługa nie wykorzystuje kodów ani ciasteczek reklamowych – jedynie ciasteczka niezbędne do działania serwisu, których użycie nie wymaga zgody.

Numery IP mogą być natomiast rejestrowane przez firmę Stripe, Inc. (“Stripe”) zajmującą się płatnościami, Cloudflare, Inc. (“Cloudflare”), z której usług hostingowych korzysta Wondel.ai oraz firmy New Relic, Inc. (“New Relic”), których usługi Wondel.ai wykorzystuje do utrzymania sprawnego działania aplikacji, w tym śledzenia błędów aplikacji.

Podstawą do rejestracji tych danych jest uzasadniony interes administratora.

1.5.

Administratorem danych osobowych użytkowników dokonujących płatności za pakiet odpowiedzi jest Stripe, czyli dostawca płatności. Dane te obejmują informacje o płatnikach podane w procesie płatności, w tym ich adresy IP.

Płatność za zapytania jest realizowana jako zakup pakietów odpowiedzi – jednorazowych lub abonamentowych. Wondel.ai może powiązać dane o płatnikach z bazy Stripe z danymi o użytkownikach w bazie Usługi poprzez ID konta.

1.6.

Użytkownik korzystający z Usługi jest zobowiązany do poszanowania praw innych użytkowników i osób trzecich, w tym praw autorskich oraz praw do ochrony dóbr osobistych.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.7.

Odpowiedzi na zapytania mogą czasem być niezgodne z faktami i wiedzą ekspercką. Mogą być tak zwanymi halucynacjami, czyli brzmieć przekonująco, ale nie odpowiadać rzeczywistości.

Czatboty pełnią funkcję informacyjno-rozrywkową i nie mogą być traktowane jako w 100% wiarygodne źródło wiedzy zastępujące eksperta w istotnych kwestiach.

Wondel.ai nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane treściami z pytań użytkowników i odpowiedzi czatbotów, ani za ich poprawność.

1.8.

Wiedza o świecie modelu GPT używanego do przygotowywania odpowiedzi kończy się na kwietniu 2023 roku.

1.9.

Usługa jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 13 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z Usługi jedynie za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

1.10.

Ze względu na możliwość dzielenia się rozmowami, usługa pełni również rolę serwisu społecznościowego. Wondel.ai jako operator tego serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wpisy użytkowników.

Użytkownik dzieląc się swoją rozmową, zgadza się na jej bezpłatne udostępnienie innym użytkownikom.

Jeśli rozmowa powinna być usunięta lub zmieniona z jakiegokolwiek powodu, należy zgłosić ją do Wondel.ai na adres [email protected].

1.11.

Wondel.ai umożliwia zgłaszanie odpowiedzi czatbotów. Służy do tego funkcja pod odpowiedzią. Zgłoszeń odpowiedzi czatbotów, które wymagają usunięcia lub zmiany można też dokonywać drogą e-mailową na adres [email protected].

2. Dostępność usługi

2.1.

Wondel.ai dołoży wszelkich starań, aby Usługa była dostępna nieprzerwanie. Jednakże, w przypadku krótkotrwałej lub długotrwałej awarii, Wondel.ai nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usługi.

2.2.

W przypadku długotrwałej awarii, Wondel.ai poinformuje użytkowników o przyczynach awarii oraz planowanym terminie przywrócenia działania Usługi.

2.3.

Wondel.ai zastrzega sobie prawo do zmiany wykorzystywanego modelu AI na porównywalny lub lepszy w ocenie ekspertów. Taka zmiana będzie jednak wymagać zmiany regulaminu.

2.4.

Wondel.ai wykorzystuje system automatycznej moderacji Perspective API należący do Google, Inc. (“Google”) w celu wykrywania wiadomości, które mogą złamać regulamin OpenAI i nie powinny być udostępniane dalej.

W przypadku jeśli system wykryje, że wiadomość może złamać regulamin, użytkownik jest o tym informowany. Moderacja opiera się o zasady opisane w sekcji “Standardy komunikacji” poniżej.

2.5.

W ramach Usługi dostępna jest funkcja historii konwersacji. Wondel.ai nie gwarantuje jednak jej sprawnego i poprawnego działania. Wondel.ai zachęca użytkowników do zapisywania ważnych dla nich rozmów w inny sposób.

3. Płatności

3.1.

Płatności za Usługę są realizowane za pośrednictwem Stripe, który jest administratorem danych osobowych osób dokonujących płatności.

3.2.

Użytkownik może dokonać zasilenia swojego konta poprzez zakup pakietu odpowiedzi. Zasilenie konta może być również dokonane przez inną osobę, która posiada identyfikator użytkownika (ID konta).

3.3.

Wondel.ai ma możliwość powiązania identyfikatora użytkownika (ID konta) z danymi płatnika, jednak nie ma możliwości jednoznacznie określić osoby korzystającej z Usługi.

3.4.

Aktualna cena pakietów odpowiedzi publikowana jest na stronie “Dodaj odpowiedzi”.

3.5.

Zakupione odpowiedzi powiązane są z identyfikatorem użytkownika (ID konta), które przechowywane jest w przeglądarce użytkownika. ID konta widoczne jest na stronie “Twoje konto” oraz w potwierdzeniu płatności.

W przypadku jego skasowania w przeglądarce, istnieje możliwość jego ponownego wprowadzenia poprzez funkcję “Zmień” na stronie “Twoje konto”. Można je też wprowadzić na wielu urządzeniach jednocześnie.

3.6.

Niewykorzystane odpowiedzi nie podlegają zwrotowi w żadnej sytuacji. W przypadku zmiany wykorzystywanego modelu na porównywalny lub lepszy w sposób opisany w regulaminie, niewykorzystane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane z nowym modelem. Wondel.ai zachęca użytkowników do wykorzystywania odpowiedzi na bieżąco.

3.7.

Niewykorzystane odpowiedzi mogą przepaść po 3 miesiącach od zasilenia konta. Wondel.ai podejmie starania, aby przypomnieć użytkownikom o zbliżającej się dacie wygaśnięcia niewykorzystanych odpowiedzi, jednak użytkownik ponosi odpowiedzialność za monitorowanie ilości niewykorzystanych odpowiedzi i terminów ich wykorzystania.

3.8

Wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy

a) Zgodnie ustawą o prawach konsumenta, użytkownik, będący konsumentem, nie ma prawa odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem świadczenia jest usługa cyfrowa, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wondel.ai o utracie prawa odstąpienia od umowy.

b) Przy zawarciu umowy użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe spełnianie świadczenia przez Wondel.ai, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

3.9

Wondel.ai zastrzega sobie prawo do udostępniania użytkownikom darmowych odpowiedzi na start, aby umożliwić przetestowanie Usługi. Liczba darmowych odpowiedzi udostępnianych w ten sposób może ulegać zmianie. Wykorzystanie tych odpowiedzi przez użytkownika nie wiąże się z koniecznością zakupu pakietów odpowiedzi ani dokonywania żadnych innych płatności.

4. Ochrona danych osobowych

4.1.

Obsługą infrastruktury zajmuje się firma Cloudflare, Inc. (“Cloudflare”), która w celach niezbędnych do funkcjonowania serwisu może przetwarzać adresy IP i inne dane pozwalające na identyfikację użytkowników. Wondel.ai ma dostęp do tych danych.

4.2.

Obsługą płatności zajmuje się firma Stripe, Inc. (“Stripe”), która w celach niezbędnych do realizacji płatności przetwarza dane osobowe, adresy IP i inne dane pozwalające na identyfikację płatników. Wondel.ai ma dostęp do tych danych.

4.2.

Podawanie jakichkolwiek danych osobowych żyjących osób w treści wiadomości jest niezgodne z Regulaminem. Wondel.ai nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań.

4.3.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych opisane są w polityce prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.

5. Wykorzystanie wiadomości

5.1.

Wiadomości wysyłane przez użytkowników mogą być używane w celach poprawienia jakości Usługi. Mogą też zostać użyte do jej promocji oraz w celach badawczych – tak długo, jak nie będą zawierać informacji pozwalających na identyfikację osoby je wysyłającej.

5.2.

Użytkownicy mogą też sami dzielić się swoimi rozmowami. Robiąc to, wyrażają zgodę na ich udostępnienie bez opłat.

6. Zrzeczenie się odpowiedzialności

6.1.

Usługa jest dostarczana “taka, jaka jest” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym, ale nie ograniczając się do, gwarancji przydatności, tytułu, zgodności, dokładności, kompletności i nie naruszenia praw innych.

Wondel.ai wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty, szkody, roszczenia lub koszty, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania, lub niemożności korzystania z Usługi.

6.2.

Wondel.ai nie gwarantuje, że Usługa będzie dostępna bez przerw i błędów, ani że ewentualne błędy zostaną poprawione.

6.3.

Wondel.ai nie jest odpowiedzialna za treści generowane przez model AI, w tym za ich zgodność z faktami, prawem (w tym prawem autorskim) czy normami społecznymi. Odpowiedzi generowane przez model AI są wynikiem działania technologii AI i nie są weryfikowane ani modyfikowane przez Wondel.ai.

Wondel.ai nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych odpowiedzi generowanych przez model AI.

6.4.

Wondel.ai nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenia praw innych osób wynikające z korzystania z Usługi przez Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

6.5.

Wondel.ai nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikające z utraty danych lub innych szkód wynikających z korzystania z Usługi.

6.6.

Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Wondel.ai w granicach obowiązującego prawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi, w tym za straty wynikłe z niezgodności odpowiedzi modelu AI z oczekiwaniami Użytkownika.

6.7.

Serwisy medyk.ai, psycholog.ai i psychoterapeuta.ai mają wyłącznie funkcję edukacyjną i służą przygotowaniu się do wizyty u lekarza lub terapeuty. Ich celem nie jest zastąpienie specjalisty, diagnoza, ani udzielanie porad lekarskich lub konsultacji medycznych. Nie służą udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

7. Prawa własności intelektualnej

7.1.

Wszystkie prawa własności intelektualnej związane z usługami, stroną internetową, jej treściami (w tym polityką prywatności oraz regulaminem), oprogramowaniem, markami, logotypami, designem, tekstem, grafikami i wszelkim innym materiałem dostarczanym przez nas (“Materiały”) należą do Wondel.ai lub licencjodawców. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań naruszających te prawa. Materiały wymienione wyżej nie obejmują treści rozmów.

7.2.

Użytkownik ma prawo korzystać z Materiałów jedynie w celu korzystania z usług Wondel.ai, ich promowania lub informowania o nich. Żadna część Materiałów nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, sprzedawana, publikowana, emitowana, przekazywana, wykorzystywana komercyjnie lub inaczej wykorzystywana bez wyraźnej, pisemnej zgody Wondel.ai.

7.3.

Naruszenie powyższych zasad będzie traktowane jako naruszenie praw własności intelektualnej i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

8. Standardy komunikacji

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego standardu komunikacji w ramach Usługi oferowanej przez Wondel.ai.

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od:

a) Używania języka, który jest obraźliwy, niewłaściwy seksualnie, obraźliwy, szkodliwy, nienawistny, zastraszający, poniżający czy dyskryminujący;

b) Zagrażania, zastraszania, prześladowania, dyskryminowania lub nękania innych Użytkowników lub osób trzecich;

c) Promowania przemocy, nienawiści lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

d) Wysyłania lub publikowania treści, które są fałszywe, wprowadzają w błąd, oszukańcze, kłamliwe lub które są inaczej nieprawdziwe lub mylące;

e) Naruszenia czyichkolwiek praw, w tym praw do prywatności, praw własności intelektualnej lub innych praw własności.

9. Zmiany w regulaminie

9.1.

Wondel.ai zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w dniu ich publikacji poprzez publikację na tej stronie.

9.2.

W przypadku istotnych zmian w regulaminie, będziemy informować o tym na naszej stronie internetowej lub poprzez inne odpowiednie kanały komunikacji.

10. Akceptacja regulaminu

10.1.

Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

10.2.

Korzystanie z Usługi nie może naruszać zasad użytkowania OpenAI, opisanych w dokumencie https://openai.com/policies/usage-policies oraz Anthropic, opisanych w dokumencie https://www.anthropic.com/legal/aup.

10.3.

W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Wondel.ai zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia przestrzegania zasad określonych w tym Regulaminie.

10.4.

Sankcje mogą obejmować, ale nie ograniczają się do: (i) czasowego lub trwałego ograniczenia dostępu do usług oferowanych przez Wondel.ai; (ii) blokady konta użytkownika; (iii) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

10.5.

W przypadku poważnego naruszenia, które może stanowić przestępstwo, Wondel.ai zastrzega sobie prawo do zgłoszenia takiego naruszenia odpowiednim organom ścigania.

11. Postanowienia końcowe

11.1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.2.

W przypadku sporów użytkowników będących konsumentami (osobami fizycznymi, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową) wynikłych z korzystania z Usługi, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów.

11.3.

Użytkownik będący konsumentem może skierować sprawę do Rzecznika Konsumentów lub innych właściwych instytucji działających na rzecz rozwiązania sporów konsumenckich (np. do sądów polubownych, organizacji konsumenckiej, mediatorów).

11.4.

Więcej informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym o możliwościach oraz procedurach, można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz właściwego Rzecznika Konsumentów.

11.5.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Usługi, które nie zostaną rozwiązane w drodze pozasądowej, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Użytkownik będący konsumentem ma prawo do wniesienia powództwa przed sądem właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W przypadku sporów z użytkownikami, którzy nie mają statusu konsumenta (np. przedsiębiorców), strony wybierają sąd właściwy dla siedziby Wondel.ai - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Cywilny.

11.6.

Data aktualizacji: 20.07.2024

Dostępni rozmówcy

Twoi eksperci
Twoi towarzysze

Copyright © 2023–2024 Wondel.ai sp. z o.o.